PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO

[dział będzie sysytematycznie uzupełniany]

Skuteczna ochrona praw i wolności człowieka jest podstawowym obowiązkiem państwa i wszystkich jego organów. Normatywny zakres tych praw wyznaczają Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy. Zbiór aktów prawnych dostępny jest na stronie głównej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w systemie informacji prawnej redagowanym przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu, zwanym ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych), który jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu, dostępny tu:   ISAP

 

Akta prawa polskiego:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. - Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

2. Kodeks karny - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

3. Kodeks postępowania karnego - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

4. Kodeks wykroczeń - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. / Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114

5. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. / Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148

6. Kodeks karny wykonawczy - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557

7. Opłaty w sprawach karnych - Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. / Dz.U. 1973 nr 27 poz. 152