STANOWISKO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH, MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ W PRZEDMIOCIE OBSTRUKCJI PROCESOWEJ

ZBIÓR ORZECZNICTWA ORAZ AKTA PRAWA

Przepisy prawa, w tym ustawy, regulaminy i uchwały dostępne są na stronie Wyższego Sądy Dyscyplinarnego Adwokatury. Znaleźć można również orzecznictwo oraz liczne publikacje dotyczące etyki i norm postępowania prawników.

http://www.wsd.adwokatura.pl/akty-prawne


PROBLEM OBSTRUKCJI PROCESOWEJ

Temat przewlekłości postępowań dyscyplinarnych dla adwokatów jest od wielu lat przedmiotem publikacji oraz wystapień m.in. kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich. Poniżej jeden z ostatnich artykułów z września 2019 r., w którym podkreśla się, iż czynności podejmowane przez rzeczników dyscyplinarnych nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące od momentu skierowania skargi, tj. skierowanie sprawy do Sądu Dyscyplinarnego, który zajmie się rozpoznaniem postawionych adwokatom zarzutów

W ORA w Bydgoszczy czynności trwały od lipca 2014 roku do czerwca 2017 roku, czyli całe 3 lata i nie zakończyły się nawet na 1 etapie czyli skierowaniem sprawy do Sądu Dyscyplinarnego, który bada czy doszło do naruszeń i wydaje orzeczenie, które strony mogą zaskarżyć do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Jak podkreśla w przywołanym artykule Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: "Każde postępowanie toczące się ponad 6 miesięcy wymaga wydania postanowienia o przedłużeniu dochodzenia, w uzasadnieniu którego należy wskazać czynności, które mają być przeprowadzone oraz termin ich przeprowadzenia." 

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, iż organ prowadzący postępowanie odpowiada na zasadach ogólnych za przewlekłość prowadzenia postępowania oraz za bezczynność, na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego, po zakończeniu postępowania. Tym samym niezgodne z prawem działania poszczególnych jednostek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy są modelowym przykładem na łamanie prawa zawartego w ustawach (tj. chociażby terminów ustawowych) oraz regulaminach, podobnie jak jawna obstrukcja procesowa, do której dążono z premedytacją. Te wszystkie czynniki powodują, że na rynku usług prawniczych jest bardzo wielu niekompetentnych prawników, którym w rzeczywistości ze strony samorządów adwokackich nie grożą żadne karny, co powoduje całkowitą bezkarność i przyczynia się do spadku jakości świadczonych usług na rynku polskim. Tym samym samorządy adwokackie same są odpowiedzialne za panującą w środowisku opinię o zawodzie adwokata oraz jawną niechęć do korzystania z usług prawniczych, czego konsekwencją są m.in. liczne kampanie reklamowe prowadzone w sądach powszechnych (obecnie w postaci plakatów zachęcających do angażowania adwokatów, co widać chociażby w warszawskich sądach powszechnych).Stanowisko poszczególnych instytucji, w odpowiedzi na poniższy wniosek, zostanie zamieszczone w serwisie.

Artykuł z września 2019 roku, umieszczony w serwisie prawo.pl, dotyczący problemu obstrukcji procesowej.


Przebieg postępowań dyscyplinarnych: